Η Διεθνής Ημέρα των Νοηματικών Γλωσσών είναι μια μοναδική ευκαιρία για την υποστήριξη και προστασία της γλωσσικής ταυτότητας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας όλων των κωφών και άλλων χρηστών νοηματικής γλώσσας.

Το 2020, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών εκδίδει μια παγκόσμια πρόκληση ηγετών. Αυτή η πρόκληση στοχεύει στην προώθηση της χρήσης νοηματικών γλωσσών από τοπικούς, εθνικούς και παγκόσμιους ηγέτες σε συνεργασία με εθνικές ενώσεις κωφών ανθρώπων σε κάθε χώρα, καθώς και με άλλους οργανισμούς με επικεφαλής κωφών. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωφών, υπάρχουν περίπου 72 εκατομμύρια κωφοί παγκοσμίως. Περισσότερο από το 80% εξ αυτών ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Συλλογικά, χρησιμοποιούν περισσότερες από 300 διαφορετικές νοηματικές γλώσσες. Οι νοηματικές γλώσσες είναι πλήρως ολοκληρωμένες φυσικές γλώσσες, διαρθρωτικά διαφορετικές από τις ομιλούμενες γλώσσες. Υπάρχει επίσης μια διεθνής νοηματική γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται από κωφούς σε διεθνείς συναντήσεις και ανεπίσημα όταν ταξιδεύουν και κοινωνικοποιούνται.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναγνωρίζει και προωθεί τη χρήση νοηματικών γλωσσών, διευκρινίζει ότι οι νοηματικές γλώσσες είναι ισότιμες με τις ομιλούμενες γλώσσες και υποχρεώνουν τα συμβαλλόμενα κράτη να διευκολύνουν την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας και να προωθήσουν τη γλωσσική ταυτότητα της κωφής κοινότητας.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έχει ανακηρύξει την 23η Σεπτεμβρίου ως τη Διεθνή Ημέρα των Νοηματικών Γλωσσών, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει για τη σημασία της νοηματικής γλώσσας στην πλήρη υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι κωφοί.

Το ψήφισμα που καθιερώνει την ημέρα αναγνωρίζει ότι η έγκαιρη πρόσβαση στη νοηματική γλώσσα και υπηρεσίες στη νοηματική γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής εκπαίδευσης που διατίθεται στη νοηματική γλώσσα, είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη του κωφού και κρίσιμη για την επίτευξη των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων.

Αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης των νοηματικών γλωσσών ως μέρος της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Υπογραμμίζει επίσης την αρχή «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» όσον αφορά τη συνεργασία με κωφούς κοινοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες στην Ένωση Κοφών
https://www.enosikofon.gr/

Write A Comment

error: Content is protected !!